"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

24 June 2011

Linchpin - Nhân vật không thể thay thế

Đây là quyển sách đầu tiên tui đọcc của Seth Godin sau khi xem blog của bác này một thời gian.
Quyển này nói về thế giới những người đi làm, làm sao bạn trở nên vượt trội, trở thành người không thể thay thế trong công ty.


 Một số đoạn hay nên dịch lại :

"Organizations that are centralized, monopolistic, static, safe, cost-sensitive, and far-flung should hire drones, as cheaply as possible.
Commodity producers in highly competitive businesses should do the same. If you’re producing tires for Hyundai or light-bulb filaments for Sylvania, most of the people in your company need to be inexpensive first, reliable second, and present, third.
Hire cheap drones that you can scale, replace, and disrespect.
I have no issue at all with this as a business strategy. But I don’t expect that it will lead to growth or significant customer loyalty, particularly in times of change.
More important, if you’re looking for a job, I have no idea why you’d want to work in a company like this. Let someone else have that job. You deserve better"  

"Công ty nào mà độc tài, nhạy cảm với chi phí, an toàn, nên thuê những người thu động, càng rẻ càng tốt Những nhà sản xuất hàng hóa trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay cũng nên làm như vậy. Nếu bạn sản xuất lốp xe cho Huyndai hay bóng đèn cho Sylvania, hầu hết nhân sự trong công ty của bạn đầu tiên phải rẻ, thứ hai phải tin cậy và thứ 3 phải thực tế. Thuê người thụ động để bạn có thể tiết kiệm chi phí, thay thế bất kì lúc nào và không cần tôn trọng
Đây là một chiến lược kinh doanh mà tôi không có ý kiến. Nhưng tôi không kỳ vọng là nó sẽ giúp tăng trưởng hoặc khách hàng trung thành đặc biệt là trong thời đại thay đổi đến chóng mặt như ngày nay
Quan trong hơn, nếu bạn tìm việc, tôi không hiểu vì sao bạn muốn làm việc cho công ty kiểu này. Hãy để ai đó làm công việc này. Bạn xứng đáng cái gì đó tốt hơn"

Linchpins are able to embrace the lack of structure and find a new path, one that works.
 She solves problems that people haven’t predicted, sees things people haven’t seen, and connects people who need to be connected.
"Linchpins tôn trọng sự hỗn loạn và tìm con đường mới để thực hiện. 
Cô ấy giải quyết vấn để mà người khác chưa lường được, thấy điều mà người khác ko thấy và kết nối với những người cần được kết nối"


Bob Dylan knows a little about becoming indispensable, being an artist. Dylan’s answer gets to the heart of what it means to be an artist: “Yeah I know. It’s a mystery to me too.”


"Bob Dylan biết rất ít về khái niệm nhân vật không thể thay thể - một nghệ sỹ. dylan trả lời rất rõ về việc trở thành nghệ sỹ thì như thế nào " uh, tôi biết. Nhưng đó cũng là điều bí ẩn đối với tôi"


Do You Need a Résumé?  Bạn có cần tờ giấy mô tả công việc hay không?
If you’ve got experience in doing the things that make you a linchpin, a résumé hides that fact. ( Nếu bạn có kinh nghiệm làm điều gì đó và trở thành linchpin, bản lý lịch tự thuật này sẽ giấu đi sự thật đó)
A résumé gives the employer everything she needs to reject you.  Once you send me your résumé, I can say, “Oh, they’re missing this or they’re missing that,” and boom, you’re out.

(Một bản lý lịch sẽ tạo ra lý do để nhà tuyển dụng từ chối bạn. Một khi bạn gửi cho tôi lý lịch của bạn, tôi có thể trả lời " ồ, họ thiếu kỹ năng này, thiếu kinh nghiệm kia " và bùm, bạn bị loại


If you don’t have a résumé, what do you have?  (Nếu bạn không có bản lý lịch thì bạn có gì?)
  • How about three extraordinary letters of recommendation from people the employer knows or respects? ( vài vài lá thư giới thiệu từ những người mà chủ của bạn biết hoặc tôn trọng họ?)
  • Or a sophisticated project an employer can see or touch? ( hoặc một dự án phức tạp mà chủ bản có thể nhìn thấy hoặc đo lường được?)
  • Or a reputation that precedes you?
  • Or a blog that is so compelling and insightful that they have no choice but to follow up? (hoặc một blog thể hiện về kiến thức hiểu biết và chuyên môn của bạn mà họ buộc phải đọc hết?)

No comments:

Post a Comment