"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

28 March 2012

Đan khăn choàng cổ kiểu mũi vặn thừng

Công trình 1 tháng của tui đây
1 cuộn len xám, 1 cuộn len xanh lá (làm phần đuôi nhấn)

No comments:

Post a Comment