"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

08 February 2011

Where we came fromLượm được đoạn clip này từ clip anh Apo, xem xong thấy mình vĩ đại quá, trở thành con người ko phải chuyện đơn giản

1 comment: