"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

06 May 2009

Lịch sử hình thành tôn giáo thế giới


Bạn cần phải coi đoạn flash này để hiểu về sự hình thành tôn giáo bắt đầu từ đâu và lý do vì sao có những mâu thuẫn tôn giáo khốc liệt tại một số nước trên thế giới

No comments:

Post a Comment