"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

18 January 2009

Đối thoại với thượng đế - trích dịch từ Conversation with God

Có những câu hỏi quan trọng nhất trong đời mà loài người ít khi nào tự hỏi chính mình, huống hồ gì là đi tìm câu trả lời

1.Tôi là ai?
2. Tôi đang ở đâu?
3. Tại sao tôi đang ở nơi đây?
4.Tôi đang làm gì ở nơi đây?

Câu trả lời của tôi có thể khác với bạn, tôi chỉ viết ra đây để cùng suy ngẫm và thảo luận

1.Tôi là ai? - Who am I?

Bạn là phần nhỏ trích ra từ thượng đế, là một sự phi thường, là đại diện của thần thánh. Bạn là đại diện thể hiện sự tồn tại của Vũ trụ. Bạn là điều kì diệu vi mô của những phép màu vĩ đại. Bạn là năng lượng độc đáo của những gì tinh tế nhất mà bạn có thể gọi nó với cái tên "cuộc sống"

....tóm lại: bạn là thượng đế

Bạn là cái Mà Bạn Là. Cuộc sống là thượng đế, tạo ra bởi vật chất. Bạn là Thượng đế, tạo ra vật chất. Bạn không phải là tổng thể của Thượng đế, như một giọt nước hòa vào đại dương, nhưng bạn là thánh thần - thể hiện phẩm chất thánh thần (You are That Which Is, in the act of Being. Life is God, made physical. You are God, made physical. You are not the totality of God, any more than a drop is the totality of the ocean, but you are Divinity nonetheless--Divinity Expressed.)


2. Tôi đang ở đâu ? - Where am I?

Bạn ở trong thế giới vật chất - thế giới của mối quan hệ ...nơi bạn có những trải nghiệm

Bạn đến từ thế giới linh hồn --còn gọi là thế giới tuyệt đối thế giới của sự hiểu biết, chân lý,

Bạn đang trên đường đi đến thế giới của ảo - nơi gọi là thế giới sự thật --nơi bạn trải nghiệm được sự tồn tại

Ba thế giới này tạo thành vương quốc của thượng đế. Bạn đang ở thiên đàng.
Thượng đế là một tiến trình. Bạn đang ở trong tiến trình ấy ngay bây giờ. Nếu bạn không trãi nghiệm cuộc sống theo cách này, đó là vì bạn không biết mình là ai, đang ở đâu, tại sao lại ở nơi đây và bạn đang làm gì.
3. Tại sao tôi lại ở đây ? ---Why am I where I am?

Bởi bạn cần một môi trường mà trong đó bạn trải nghiệm và nhận biết mình là ai, để bạn được làm đầy --đó là ý định bạn tới trái đất và sống ở đây

Linh hồn bạn đang trong một cuộc hành trình. Đó là hành trình bất tử, hành trình từ thế giới ảo đến thế giới linh hồn đến thế giới vật chất rồi lại trở về thế giới ảo, nơi chu kì một lần nữa bắt đầu

Chu kỳ có mục đích của nó. Bạn cần biết rằng đây là cuộc hành trình vô tận. Mục đích chu kì của cuộc sống là mởi rộng sự thật về Thượng đế

Một cách đơn giản, Thượng đế đang phát triển --nhận thức về bản thân nhiều hơn -- thông qua tiến trình. Thượng đế là tiến trình... và là kết quả. Thượng đế là đấng sáng tạo và tạo dựng. Là Alpha và Omega. Là bắt đầu và kết thức. Một người quan sát mà không xem

In simple terms, God is growing -- becoming more of Itself -- through this process. God IS this process. That is, God is the Process Itself...and the result of it. Thus, God is The Creator and The Created. The Alpha and the Omega. The Beginning and The End. The Unmoved Mover. The Unwatched Watcher.


4. Tôi đang làm gì ở đây ? ---What am I doing here?

Bạn tham gia vào tiến trình của thượng đế. Trong cõi trần bạn tạo ra và sống trong môi trường để được trải nghiệm. Trải nghiệm cái gì? trải nghiệm cái ma bạn chọn

Bạn tạo ra lựa chọn này bằng cách đáp ứng với môi trường xung quanh, mà quyết định của bạn ảnh hưởng tới nó. Trong môi trường ấy bạn có thể Phản ứng, Tạo lập hoặc hướng về bên trong. Tùy thuộc vào bạn

Tiến trình mà bạn trải nghiệm những gì bạn đến cõi trần để trải nghiệm là một tiến trình giúp tăng nhận thức của bạn về tiến trình chính bản thân nó. Khi bạn càng nhận thức rõ, bạn chuyển từ phản ứng sang sáng tạo thành rồi hướng về bên trong và thể hiện (The process by which you Experience what you came to physicality to experience is a process of increasing your Awareness of the Process Itself. As you become more and more Aware, you move from Reaction to Creation to Intention to Expression.)

Người không biết thì phản ứng. Người học thì sáng tạo. bậc thầy thì quay về bên trong. Thần thánh thì thể hiện từ trong ra ngoài(The Unknowing reacts. The Student creates. The Master intends. The Divine expresses.)

Trong cuộc sống có những người không biết, và không biết rằng họ không biết

Và trong cuộc sống có những người không biết, nhưng biết là họ không biết

Và có những người không biết, nhưng nghĩ rằng họ biết

Và có những người biết, những không nghĩ rằng họ biết

Và có những người biết, nhưng giả vờ họ không biết

Có những người biết, và biết là họ biết

Cuộc sống trong cõi trần tục tạo cơ hội cho bạn đến với sự Biết, và biết rằng bạn biết. Nó cho bạn cơ hội làm chủ từng khoảnh khắc. Bạn có thể thực hiện điều này khi trong từng khoảnh khắc quyết định bạn dự định thể hiện như thế nào (Life in the Realm of the Physcial invites you to Know, and to Know That You Know. It invites you to Master the Moment. You can do this by moving into each moment deciding ahead of time what you Intend to Express)

Đừng lãng phí cuộc sống bạn để trải nghiệm sự phản ứng, hoặc thậm chí là trải nghiệm sáng tạo mà là trải nghiệm bên trong, trải nghiệm thể hiện phẩm chất của thánh thần

Sự thật là bạn chẳng thể tạo nên điều gì, vì mọi thứ đã được tạo ra. Bạn lãng phí thời gian để cố tạo ra cái gì đó. Đó là hình ảnh một đứa trẻ đang chơi, bạn đang ở trong một hộp cát và chơi với đồ chơi. Bạn không đến đây để làm điều này. Bạn đến đây để trải nghiệm bản thân bạn thật sự là ai, để thể hiện điều ấy ra ngoài, một phẩm chất của thánh thần - và tái tạo lại bản thân mới hơn trong một tâm nhình lớn lao của tầm nhìn lớn lao trong việc Bạn Là Ai

In truth you cannot create anything, because everything has already been created. You are wasting your time trying to create something. That is child's play. You are in the sandbox, playing with toys. You did not come here for that. You came here to Experience your Self as Who You Really Are; to express through you, as you, an aspect of Divinity -- and to recreate yourself anew in the next grandest version of the greatest vision ever you held about Who You Are.

( Neale Walsch - Conversations with God material )

No comments:

Post a Comment