"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

16 February 2013

Tranh vẽ cuối năm

9 con cá chép


2 con cá này vẫn chưa hoàn thiện nè
Nhờ thầy sữa tranh giúp trước khi gửi tặng một người bạn cưới chồng ở xa

No comments:

Post a Comment