"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

16 February 2013

Khai cọ đầu xuân

1 thoáng châu Âu

Hoa Poppy bên sông


Hình gốc
Hình vẽ - 30x40 sơn dầu

No comments:

Post a Comment