"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

04 November 2012

Chân dung cô gái tóc búi

Hoàn thành
Sơn dầu
30x40 cm
lớp phủ thứ 1No comments:

Post a Comment