"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

09 June 2012

Đan khăn choàng mũi Entrelac

Cái khăn này tui đan 2 tháng ròng rã mới xong.
Đoạn phim sau đây sẽ hướng dẫn cách làm: http://www.youtube.com/watch?v=tcLxMt9GehM
Nếu mình muốn làm dài ngắn bao nhiêu thì tùy mình thôi
Với cái khăn trong hình, tui làm chiều dài là 100m x 11 khối vuông ( 8 mũi / khối)

No comments:

Post a Comment