"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

21 April 2012

Đan mũ con ếch

Mũ con ếch nè, dễ thương ko
Tui làm tặng thằng cháu 5 tuổi đó
Công thức đan đây http://www.knittingpatterncentral.com/directory/boys_clothing.php

No comments:

Post a Comment