"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

30 January 2009

Những kiểm chứng về thế giới bên kiaCó 5 loại sách sẽ cung cấp cho bạn những thông tin kiểm chứng về thế giới bên kia
- Loại thứ 1: sách dựa vào thông tin của những nhà tiên tri và những người có khả năng "khai mở con mắt thứ 3" như Edgar Cayce, Ross Peterson, Sylvia Brown...
-Loại thứ 2: sách viết bởi những người có khả năng liên lạc với thế giới bên kia : vd sách về Phỏng vấn các thiên thần, thông điệp từ thiên thần Michael, Nói chuyện với thiên đàng, Chạm tới thiên đang - Jame Van Praagh, James Edward...
-Loại thú 3: viết tự động, khi tác giả hoàn toàn không hiểu hết những điều mình viết ra mà do một năng lượng khác sử dụng đôi tay họ để truyền thông điệp : Conversation with God, The world Before and a world beyound bởi Ruth Montgomery.
- Loại thứ 4: sách được viết dựa trên những kết quả thôi miên hàng ngàn người. Vd: Soul and Destiny của Michael Newton, Between Death and Life của Dolores Cannon, Past Lives Future Lives của Dr. Bruce Goldberg...
- Loại thú 5: do nghiên cứu các hiện tượng kinh nghiệm cận tử của hơn 8 triệu người Mỹ, những tác giả trong lĩnh vực này rất nổi tiếng từng là bác sĩ y khoa, tiến sỹ triết học, vd : Dr. Raymond Moody, Dr. Melvin Moarse, Dr. Elisabeth Kubler-Ross, Dr. George Ritchie, Kenneth Ring Ph.D., PMH Altwater, Craig R. Lundahl Ph.D (The Eternal Journey), Betty J. Eadie (Embraced by the Light) and Damion Brinkley's

Cả 5 phương pháp tiếp cận trên sẽ cho bạn một cái nhìn rộng hơn & hệ thống hơn dựa trên những nền tảng Phật giáo hoặc Thiên chúa giáo

No comments:

Post a Comment