"You are not a human being in search of a spiritual experience. You are a spiritual being immersed in a human experience"

27 December 2008

Các cõi giới đa chiều

Mô hình liên lạc để bạn dễ hiểu về cõi giới đa chiều được thể hiện như sau:

Năng lượng của thượng đế từ các cõi giới cao
kế đến
Suy nghĩ
kế đến
Các cõi giới : vùng tinh tế, vùng linh hồn,...Astral, Causal, Mental, Etheric, or Soul plane
kế đến
các khí và năng lượng từ trái đất Life force (prana, chi, and so on)
cuối cùng là
Cơ thể con người trên hành tinh trái đất

Những người hướng dẫn tâm linh sống trong cõi giới mà suy nghĩ lập tức biến thành hiện thực, họ không phải cố gắng nỗ lực hay chờ đợi thời gian như con người, họ có thể tự biến đổi hình dạng bên ngoài mập ốm cao thấp là tùy thích. Thời gian không tồn tại trong thế giới của họ. Do đó họ có thể quan sát được hiện tại quá khứ tương lai của loài người và họ có những quy luật của thế giới linh hồn, một trong những luật điển hình nhất là tôn trọng tự do ý chí và ko can thiệp vào suy nghĩ con người.

Các cõi giới được định nghĩa như sau:
Earth Plane: hạ giới : thế giới mà chúng ta đang sống, gồm những nguyên tử khí nặng, chúng ta có thể làm tăng hay giảm tài khoản nghiệp của mình phụ thuộc vào hành động của mỗi người

No comments:

Post a Comment